Privacy Statement (verklaring) BRB Advocaten

 BRB Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. 

BRB Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Mocht u gevraagd worden om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek kunt u zelf kiezen of u dit anoniem of op naam wil doen.

BRB Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn gegevens met betrekking tot uw naam, voornaam en achternaam, geboortedatum, adres waar u woonachtig bent of een postadres dat door u wordt opgegeven. Verder alle gegevens die betrekking hebben op de zaak die u aan ons kantoor in behandeling heeft gegeven. Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand dienen de gegevens te worden verstrekt die de advocaten van BRB Advocaten aan de Raad voor Rechtsbijstand dienen te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het indienen van een verzoek tot gefinancierde rechtsbijstand.

BRB Advocaten gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het verlenen van juridische diensten, het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, adviseren, bemiddelen en verwijzen. Tot slot, voor eventuele sollicitaties voor werving en selectie worden uiteraard de aangedragen persoonsgegevens door de sollicitant met vertrouwelijkheid behandeld en na afronding van de sollicitatieprocedure vernietigd. 

BRB Advocaten zal, indien nodig, bijvoorbeeld in verband met het voeren van een juridische procedure, uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van deze procedure. Hetzelfde geldt voor het opstellen van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging van een conflict waarvoor u de bijstand van BRB Advocaten heeft ingeroepen.

Indien BRB Advocaten gebruik maakt van diensten van derden, bijvoorbeeld deskundigen, vertalers etc., worden uw gegevens indien nodig aan deze derden verstrekt die dezelfde terughoudendheid betrachten zoals BRB Advocaten en uw privacy waarborgen, gelet op de afspraken die met deze derden door BRB Advocaten in een overeenkomst zijn vastgelegd. De persoonsgegevens worden alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening aan derden verstrekt. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van deskundigheidsonderzoek, correspondentie met de wederpartij en gerechtelijke procedures. 

BRB Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking dan wel op grond van wet en regelgeving is vereist. Hierbij is te denken aan de wettelijke bewaartermijnen van dossiers. 

Mocht u inzage wensen in de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u een verzoek indienen bij BRB Advocaten door een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee te sturen en zal er binnen 4 weken aan u bericht worden gezonden. BRB Advocaten kan niet informatie verstrekken waarbij de geheimhoudingsplicht van advocaten en andere wettelijke belemmeringen worden geschaad. U kunt uw verzoek richten aan BRB Advocaten ter attentie van de heer C.J.B. Rijser of mevrouw H.M.G. Brunklaus. U kunt een email sturen naar info@brb-advocaten.nl