Algemene voorwaarden

 

 1. Definities
  1. Brunklaus Rijser Advocaten: het advocatenkantoor Brunklaus Rijser Advocaten, gevestigd te Amsterdam.
  2. Cliënt: de contractspartij van Brunklaus Rijser Advocaten / degene met wie Brunklaus Rijser Advocaten een overeenkomst van opdracht aangaat.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de cliënt en Brunklaus Rijser Advocaten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Brunklaus Rijser advocaten werkzaam zijn of waren. 
 3. Opdracht 
  1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Brunklaus Rijser Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Brunklaus Rijser Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
  2. Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikel 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 lid 1 BW, aanvaard en uitgevoerd door Brunklaus Rijser Advocaten.
 4. Declaratie
  1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, kosten derden en omzetbelasting verschuldigd.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan cliënt medegedeelde -gedifferentieerde- uurtarief. Incassozaken worden in beginsel gedeclareerd op basis van het voormalige incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
  3. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht, ook indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand.
  4. Brunklaus Rijser Advocaten is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.
  5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de daarvoor geldende regels voor rekening van cliënt komen.
 5. Betaling
  1. Betaling van declaraties van Brunklaus Rijser Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking van het volledige bedrag op het door Brunklaus Rijser Advocaten aangegeven bankrekeningnummer.
  2. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd.
  3. Indien Brunklaus Rijser Advocaten buitengerechtelijke incassomaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die incassomaatregelen ten laste van de cliënt met een minimum van Euro 100,- althans het equivalent daarvan in andere valuta.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van Brunklaus Rijser Advocaten voortvloeiende uit of samenhangende met door Brunklaus Rijser Advocaten verrichte werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (zijnde per verzekeringsjaar maximaal tweemaal  €1.135.000,--, zulks onverminderd een beperking tot € 45.400,-- voor schade aan zaken, die Brunklaus Rijser Advocaten anders dan ten eigen nutte uit hoofde van de in bedoelde polis verzekerde hoedanigheid onder zich heeft), vermeerderd met het bedrag van het in de betreffende polis vermelde eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van een of meerdere vennoten en/of werknemers van Brunklaus Rijser Advocaten geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van Brunklaus Rijser Advocaten te Amsterdam.
  2. Werknemers van Brunklaus Rijser Advocaten zijn niet individueel jegens cliënt aansprakelijk.
  3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens Brunklaus Rijser Advocaten in verband met door Brunklaus Rijser Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval éen jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 7. Derden
  1. Brunklaus Rijser Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Brunklaus Rijser Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.
  2. Ingeval door Brunklaus Rijser Advocaten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Brunklaus Rijser Advocaten gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. De rechtsverhouding tussen Brunklaus Rijser Advocaten en de cliënt, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.
 9. Slotbepalingen
  1. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam